Pravidla pro zasilani novinek

I. Úvodní ustanovení

§ 1

 1. Slova s velkými písmeny mají význam, který jim byl dán v Obchodních podmínkách internetového obchodu www.muscat.cz (dále jen „webové stránky obchodu“), není-li dále uvedeno jinak.

 2. Termín Klient znamená, v závislosti na kontextu, klient nebo uživatel internetu navštěvující webové stránky obchodu.

 3. Termín Prodávající znamená společnost MUSCAT s.r.o., se sídlem Palackého 740/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 06934986, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C.291621.

§ 2

 1. Tyto zásady Prodávající vydává zejména k naplnění povinností dle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

 

II. Osobní údaje

§ 3

Jaké údaje Prodávající shromažďuje

 1. Klient, který chce využít služeb webových stránek obchodu a závazně objednat zboží, vyplňuje formulář objednávky, do kterého zadává mimo jiné určité osobní údaje, a to za účelem splnění smlouvy (objednávky) Prodávajícím (dále jen " Osobní údaje pro splnění smlouvy " ). Osobní údaje pro splnění smlouvy budou uchovávány pouze po dobu vyžadovanou právními předpisy, zejména pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (5 let).

 2. Pokud má Klient zájem, může provést na webových stránkách obchodu trvalou registraci za účelem zvýšení kvality poskytování služeb. Registrace se provádí vyplněním formuláře, do kterého se zadávají i Osobní údaje pro splnění smlouvy Prodávajícím a budoucí komunikaci Prodávajícího s Klientem (dále jen " Registrační údaje "). Registrační údaje budou uchovávány po dobu trvání registrace Klienta, nejdéle však 5 let od posledního přihlášení Klienta do svého profilu na webových stránkách obchodu. Registrace je podmíněna souhlasem se zpracováním Registračních údajů a Osobních údajů pro splnění smlouvy (i bez učinění objednávky).

 3. Prodávající informuje Klienty, kteří o to požádají, o svých službách, novinkách atp. rozesíláním obchodních sdělení (dále jen " Obchodní sdělení "). Pokud má Klient zájem, může v rámci registrace, jednotlivé objednávky bez registrace či zcela samostatně udělit souhlas Prodávajícímu k zasílání Obchodních sdělení. Při udělení souhlasu bez registrace a bez návaznosti na jednotlivou objednávku Klient sdělí Prodávajícímu příslušné kontaktní informace (dále jen " Kontaktní informace "). Kontaktní informace budou uchovávány po dobu trvání registrace Klienta, nejdéle však 5 let od posledního přihlášení Klienta do svého profilu na webových stránkách obchodu, nebo od jejich předání Prodávajícímu nebyly-li součástí registrace.

 4. Klient, který se registroval, provádí správu Registračních údajů a informací poskytnutých Prodávajícímu (vč. smazání svého profilu/účtu) prostřednictvím rozhraní na webových stránkách obchodu po přihlášení do svého profilu pomocí svého e-mailu a hesla, které mu je přiděleno, nebo které si zvolí.

 5. Pokud Klient provede registraci prostřednictvím Facebook, Prodávající získává přístup k některým osobním údajům klienta, které jsou uvedeny na účtu klienta, a to dle nastavení ochrany osobních údajů na účtu Klienta u Facebook. Správu osobních údajů dostupných Prodávajícímu provádí Klient pouze prostřednictvím svého účtu Facebook.

 6. Jakékoli osobní údaje Klienta zadané při objednávce na webových stránkách obchodu nebo při registraci Klienta jsou zpracovávány způsobem vyhovujícím požadavkům GDPR a právních předpisů České republiky.

§ 4

Správce, zpracovatel a příjemci

 1. Prodávající je správcem a zpracovatelem veškerých osobních údajů poskytnutých Klientem Prodávajícímu, a to ať již Osobních údajů pro splnění smlouvy, Registračních údajů nebo Kontaktních informací.

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Prodávajícího jmenován.

 3. Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím zahrnují:

  1. u Osobních údajů pro splnění smlouvy: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. dodací adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště), datum narození, číslo platební karty, e-mailová adresa, telefonní číslo;

  2. u Registračních údajů: Osobní údaje pro splnění smlouvy, případné údaje o oční vadě Klienta (tj. např. dioptrie na L a P oku, popř. další upřesňující biometrické údaje za účelem zhotovení brýlových obrub), další doručovací adresy;

  3. u Kontaktních informací: Jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa.

 4. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů jiného zpracovatele – třetí osobu působící v rámci Evropské Unie vázanou GDPR, avšak pouze pokud má s takovým zpracovatelem uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Takovým dalším zpracovatelem je též společnost 4MOSA S.A., 02-672 Varšava, Domaniewska 47, Polská republika, Registrační číslo: 361244432, vlastník Prodávajícího.

 5. Pro účely splnění smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím budou osobní údaje Klienta, avšak pouze v nezbytném rozsahu pro danou věc, předávány těmto kategoriím příjemců:

  1. výrobnímu závodu za účelem výroby či úpravy objednaného zboží dle parametrů zadaných Klientem v objednávce;

  2. poskytovatelům poštovních a kurýrních služeb za účelem doručení objednaného zboží či svozu reklamovaného zboží;

  3. poskytovatelům platebních služeb za účelem provedení platby za objednané zboží, popř. pro vrácení platby za reklamované zboží.

III. Práva Klienta

§ 5

 1. Klient má vždy právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které o něm Prodávající zpracovává na základě souhlasu (tj. Registrační údaje a Kontaktní údaje s výjimkou Osobních údajů pro splnění smlouvy) a právo žádat vymazání osobních údajů.

 2. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů (účetnictví) či oprávněných zájmů (ochrana Prodávajícího). Pokud jsou data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není možné vymazat tato data i ze záložních systémů, resp. to není technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 3. Klient má právo požádat Prodávajícího o informace, jaké osobní údaje o něm a v jakém rozsahu a pro jaký účel zpracovává, a to prostřednictvím webových stránek obchodu nebo e-mailem. Tyto informace Prodávající poskytne zdarma ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě devadesát (90) dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude Klient včas informován. Prodávající má právo ověřit totožnost žadatele a v případě potřeby má právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci žadatele (např. úředně ověřený podpis), před poskytnutím požadovaných informací, a to zejména pokud byla žádost pouze e-mailem. Právem Prodávajícího je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Klient má dále nárok požádat Prodávajícího o opravu či výmaz osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu.

 4. Má-li Klient pochybnosti o tom, zda Prodávající osobní údaje zpracovává v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, má právo vznést námitku a Prodávající následně prověří oprávněnost požadavku.

 5. Právem Klienta je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Prodávající zpracovává na příslušný úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 6. S dotazy na ochranu osobních údajů u Prodávajícího se může Klient obracet na email info@muscat.cz nebo na sídlo Prodávajcího uvedené výše, resp. takové v daném čase evidované v obchodním rejstříku.

IV. Soubory cookies a informace o zařízení Klienta

§ 6

K čemu se cookies používají

 1. Webové stránky obchodu používají soubory nazývané "cookies", což znamená malé textové informace uložené na zařízení Klienta, které mohou být přečteny Prodávajícím.

 2. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

  1. úprava obsahu webových stránek obchodu dle preferencí klienta, jakož i optimalizaci používání obchodu; tyto soubory zejména umožňují identifikaci zařízení Klienta a správné zobrazení webových stránek obchodu upraveného pro takové zařízení;

  2. údržba relace klienta, díky které Klient nemusí poskytovat přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek obchodu;

  3. nastavení obsahu obchodních sdělení dle individuálních preferencí Klienta;

  4. odhalování zneužívání v rozsahu ověřování v obchodě;

  5. marketing.

 3. Data controller používá externí soubory cookie pro účely:

  1. popularizace webových stránek obchodu pomocí sociálních sítí Facebook a Instagram.

 4. Na webových stránkách obchodu se používají dva hlavní typy souborů cookie:

  1. „session cookies“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v zařízení klienta, do doby než se Klient odhlásí, opustí webové stránky obchodu nebo vypne prohlížeč webu;

  2. "trvalé soubory cookie" jsou uloženy v zařízení klienta po dobu nastavenou v parametrech cookies nebo dokud je Klient neodstraní.

§ 7

Ukládání a vymazání cookies

 1. Prodávající tímto též upozorňuje Klienty, že existuje možnost konfigurace webového prohlížeče tak, aby soubory cookies nebyly na zařízení Klienta ukládány.

 2. Prodávající také upozorňuje, že soubory cookie mohou být smazány Klientem poté, co je Prodávající uloží, a to využitím funkcí webového prohlížeče, programů k tomu určených, nebo nástrojů příslušného operačního systému používaného Klientem.

 3. Informace o způsobech mazání souborů cookie v nejpopulárnějších webových prohlížečích lze nalézt na následujících odkazech:

§ 8

Funkcionalita webových stránek obchodu

Prodávající také informuje Klienty, že změna konfigurace na webového prohlížeče, který zabraňuje nebo omezuje ukládání souborů cookie na zařízení Klienta, může vést k omezení funkcionality poskytovaných služeb a snížení uživatelského komfortu. Vymazání cookies během poskytování služeb může vést k podobným účinkům. Může způsobit nedostatečnou možnost přihlášení do obchodu nebo ukončení relace po přihlášení.

§ 9

Soubory cookie umístěné v zařízení Klienta mohou být použity třetími stranami spolupracujícími s Prodávajícím.

V. Další

§ 10

Bez poskytnutí Osobních údajů pro splnění smlouvy, tedy anonymně, lze pouze prohlížet nabídku služeb a produktů na webovýh stránkách obchodu, ale nelze provést objednávku. Použití přezdívky namísto jména a příjmení není možné a je porušením smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.

§ 11

Prodávající bude také zaznamenávat IP adresu zařízení, ze kterého Klient bude přistupovat na webové stránky obchodu, a to zejména z pohledu ochrany proti zneužití webových stránek obchodu.

§ 12

 1. Tyto zásady lze nalézt na této adrese ................ a v sídle Prodávajícího.

 2. Tyto zásady (verze 1.0.2018.05.11) jsou platné od 11.5.2018.

MUSCAT s.r.o.